Privacybeleid

Pré-fysiek, gevestigd op Kosterstuin 84 te Zwaag, onder Kvk-nummer 37117646, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pré-fysiek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Pré-fysiek zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Pré-fysiek is een dienstverlenende onderneming, gericht op advisering en ondersteuning van opdrachtgevers bij het begeleiding ter preventie of re-integratie van personeel van de opdrachtgevers en bij arbeidsdeskundig onderzoek.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Verzamelen van de persoonsgegevens geschied via opdrachtgevers als bedrijven, arbodiensten en medewerkers, in dienst van de opdrachtgever. De Persoonsgegevens worden door Pré-fysiek verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pré-fysiek de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Werk gerelateerde informatie

 • Reden van communicatie
 • Inhoud van communicatie
 • Werkgever
 • Functie
 • Type dienstverband inclusief uren per week
 • Datum in dienst
 • Bedrijfs- of arbeidsongeval
 • Datum aanvang verzuim en verwachte hersteldatum
 • Mate van arbeidsongeschiktheid
 • Bijzondere status als WIA of WAO inclusief klasse

(Para)medische gegevens

 • Beperkingen ten aanzien van werk
 • Potentiële mogelijkheden voor werkhervatting
 • Wens van de betrokkene t.o.v. werk
 • Interventies
 • Planningstraject van re-integratie
 • Probleemanalyse met bijstelling en opvolging
 • Plan van aanpak met evaluaties, bijstelling en opvolging

Gegevens voor opdrachtgever

 • Correspondentie met betrekking tot voortgang en inzetbaarheid
 • Re-integratie conclusie
 • Administratieve gegevens ter facturatie aan opdrachtgever

Reden van verwerken van deze persoonsgegevens met name voor het uitvoeren van goede en efficiënte dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen. Verder zullen de gegevens indien nodig ook worden gebruikt voor administratieve en handelingen en facturering.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Samenwerking met de arbodienst indien nodig;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Pré-fysiek opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Pré-fysiek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U kunt gebruik maken van het recht op inzage en rectificatie en/of wissen van de eigen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u ook het recht op beperking van persoonsgegevensverwerking, het recht op de overdraagbaarheid en het recht van bezwaar. Ieder verzoek tot uitvoering van deze rechten kan persoonlijk worden ingediend worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deze verklaring is opgesteld op 1 juli 2020 in Zwaag.