ARBO coördinatie

De Arbowet schrijft voor dat elke ondernemer de bedrijfsspecifi eke risico's dient vast te leggen in een RIE ofwel een Risico Inventarisatie & Evaluatie. Pré-fysiek adviseert u bij het coördineren van het Arbo-beleid binnen uw orga nisatie en ondersteunt u bij het opstellen en implementeren van het Plan van Aanpak.